Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία Ιωάννου Κωνσταντίνος & Συνεργάτες με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των πολεοδομικών μελετών και ειδικών γεωδαιτικών εφαρμογών αλλά και την παροχή υπηρεσιών στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα. Το 2012 πραγματοποιήθηκε η επέκταση της εταιρείας και σε νέους τομείς δραστηριοτήτων αλλά και η δραστηριοποίησή της σε τομείς ελάχιστα ανεπτυγμένους στην ελληνική αγορά όπως οι τρισδιάστατες αποτυπώσεις.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επίδοση και εμπειρία σε θέματα μελετών γενικής τοπογραφικής υποστήριξης εργοταξίου οποιασδήποτε κτιριακής κατασκευής. Τα μέλη μας είναι εξειδικευμένοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία και συνεχή παρουσία σε μεγάλα οικοδομικά και τεχνικά έργα. Για την αποπεράτωση των μελετών που αναλαμβάνουμε, συνεργαζόμαστε, κατά περιπτώσεις, με επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς από το Δημόσιο τομέα, καθώς και μέλη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Έμφαση δίνεται στη συνεχή ανανέωση και επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα το γραφείο μας να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα όργανα και λογισμικά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αναλάβουμε ένα μεγάλο εύρος μελετών και να ανταποκριθούμε άμεσα και αξιόπιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος των απαιτήσεων, τηρώντας πάντα τα αρχικά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.